Transportation and Disposal of Hazardous and Non-Hazardous Wastes